PRIVACY STATEMENT Stichting Cura Vera

 

Stichting bevordering Schriftelijke wilsverklaring Cura Vera (hierna Cura Vera) statutair gevestigd te ‘S Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41159782 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Cura Vera met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing
  Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Cura Verapersoonsgegevens verwerkt: a. bezoekers van www.curavera.nl
  b. deelnemers aan bijeenkomsten, lezingen van Cura Vera
  c. alle overige personen die met Cura Vera contact opnemen of van wie Cura Vera persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Cura Vera verwerkt persoonsgegevens die:
  a. Cura Vera biedt een gratis E book aan. Om dit boek te krijgen wordt gevraagd naar de Naam en het mailadres en of betrokkenen nieuwsbrieven willen ontvangen.
  b. Als mensen geen nieuwsbrief willen ontvangen worden de gegevens vernietigd.
  c. Op het contact formulier wordt gevraagd naar Naam, mail adres en telefoonnummer, onderwerp en vrij tekst veld.
  d. De gebruikers van dit contact formulier wordt gevraagd of deze informatie bewaard mag worden voor nieuws brieven.
  e. Met betrekking tot overige persoonlijke informatie wordt gevraagd of dit door Cura Vera bewaard mag worden.
  f. Ook wordt gevraagd wanneer deze informatie verwijderd moet worden.
  g.Cura Vera verhandelt geen data, en verwerkt geen informatie over bezoek gedrag op de website via Google analytics.
 3. Doeleinden verwerking
  Cura Vera verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. Het verstreken van een E book en nieuwsbrieven.
  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  c. het verbeteren van de website www.curavera.nl d.het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 4. Rechtsgrond
  Cura Vera verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b.een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 5. Verwerkers
  Cura Vera beheert zelf de contact gegevens zonder tussenkomst van Derden.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.
 7. Doorgifte buiten de EER(Europese Economische Ruimte)
  Niet van Toepassing
 8. Bewaren van gegevens
  Cura Vera bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Cura Vera hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
  b. Naam en mailadressen voor het toezenden van nieuwsbrieven.
  c. Overige informatie met betrekking tot adviezen volgens afspraak.
 9. Wijzigingen privacy statement
  Cura Vera kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van www.curavera.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Cura Vera te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Cura Vera door een e-mailbericht te sturen naar info@curavera.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Cura Vera persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Cura Vera door een e-mailbericht te sturen naar helpdesk.curavera@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).